Informacja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż

Administratorem danych osobowych dzieci , rodziców / opiekunów prawnych jest Miejskie Przedszkole nr 64 w Katowicach

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, promocji i potrzeb funkcjonowania przedszkola na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący

Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

Rodzice, opiekunowie prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)

Rodzice, opiekunowie prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi ,mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO);

Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania przedszkola jest dobrowolne

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 64

CO WARTO WIEDZIEĆ ?
Szanowna Pani, Drogi Panie,
Miejskie Przedszkole nr 64, aby realizować zadania oświatowe gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewne są wśród nich również informacje dotyczące Twojej osoby. Staramy się nigdy nie pobierać od Ciebie zbyt wielu informacji ograniczając się do tych niezbędnych. Naszym zadaniem jest również dbanie o to, aby Twoje dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazałeś. Ze szczególną starannością dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązywanie Twojej sprawy. Informacji dotyczących Twojej osoby nie przekazujemy też innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa. Korzystamy również z najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, aby szybko i bezpiecznie rozwiązywać zadania i wychodzić naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Możemy zapewnić Cię, że staramy się dochować najwyższej staranności, aby Twoje dane pozostawały u nas bezpieczne i poufne. Ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników Miejskiego Przedszkola nr 64.
O CZYM MUSIMY CIĘ POINFORMOWAĆ ?
Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas do przekazania Tobie kilku ważnych informacji w chwili, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe niezbędne do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy pozyskujemy Twoje dane od innych osób, bądź z innych źródeł.
JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE.
Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji danej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania jest różny, bo zależy, jaką sprawę załatwiasz i jaka obowiązuje procedura. Do tego okresu włączamy okres przechowywania określonych akt wynikający z przepisów prawa
TWOJE PRAWA.
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane są przetwarzane – w naszym wypadku – przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 64 oraz jego pracowników.
Do tych praw należą:
Prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
Prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Nie wszystkie Twoje żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Twoje dane osobowe w Miejskim Przedszkolu nr 64 przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Twoich danych. Ale nie martw się – dane zabezpieczamy ze szczególną starannością, abyśmy nigdy nie musieli tłumaczyć się z naruszenia ich bezpieczeństwa.
WAŻNE KONTAKTY
Jeśli z jakichś powodów uznasz, że coś niedobrego dzieje się z Twoimi danymi, albo po prostu Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona – możesz zasięgnąć pomocy.
§ Administrator (danych) – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 64, Plac pod Lipami 2, 40-476 Katowice.
§ Inspektor Ochrony Danych – z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem najłatwiej skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem

iod@jednostki.cuw.katowice.pl

§ Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
Przepisy prawa
§ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
§ Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych