Prezydent Miasta Katowice

Poniżej przedstawiam wprowadzone od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. (z możliwością przedłużenia) nowe zasady bezpieczeństwa w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (Dz.U. z 24 marca 2020 r. , poz. 522):
▪ ograniczenia w przemieszczaniu się – zakaz przemieszczania się poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi; pieszo przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;
▪ ograniczenie liczby pasażerów w środkach publicznego transportu zbiorowego (w autobusie, tramwaju przewozić można nie więcej osób, niż połowa miejsc siedzących);
▪ całkowity zakaz zgromadzeń.

Obostrzenia co do przemieszczania się i zakazu zgromadzeń (spotkania, zebrania) nie dotyczą wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych.
Należy jednak stosować zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pomiędzy pracownikami oraz stosowania środków dezynfekcji.

Ze względu na bieżącą sytuację epidemiologiczną w mocy pozostają dotychczasowe zasady/wytyczne przekazane Państwu we wcześniejszych informacjach i poleceniach.

Bezwzględnie polecam dalsze wdrażanie pracy zdalnej. Przypominam, że kierownik komórki organizacyjnej odpowiada za organizację sposobu pracy zdalnej oraz jej rozliczanie.

Polecam jednoczenie podjęcie następujących działań prewencyjnych:
1. w pomieszczeniu biurowym Urzędu należy zapewnić odległość między pracownikami nie mniejszą niż 1,5 metra;
2. wykonywanie – we własnym zakresie – profilaktycznego monitoringu zdrowia przez pracowników, co powinno polegać m.in. na pomiarze temperatury ciała przed wyjściem do pracy. W przypadku złego samopoczucia i podwyższonej temperatury ciała należy pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ.

Proszę o poinformowanie podległych pracowników oraz o przekazanie niniejszego pisma nadzorowanym jednostkom organizacyjnym oraz miejskim spółkom do wykorzystania.

PREZYDENT MIASTA KATOWICE
Marcin Krupa