Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji

Miejskie Przedszkole nr 64 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://mp64.katowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-10-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
– brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
– administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-08.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,      o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Katarzyna Dej,
e-mail: mp64k@wp.pl
numer telefonu 32 256-70-71.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności
Dostępność architektoniczna
1. Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 64 w Katowicach usytuowany jest na Placu pod Lipami 2. Jest obiektem zabytkowym i podlega pod konserwatora budynków.
2. Przed posesją przedszkola nie ma parkingu, samochód na czas wprowadzenia dziecka do przedszkola można zaparkować przy chodniku.
3. Aby wejść na teren przedszkola należy skorzystać z dzwonka umieszczonego na wysokości 150 cm
4. Wchodząc do budynku trzeba pokonać kilka schodów. Przedszkole nie posiada podjazdu dla wózków i nie można skorzystać z platformy.
5. Możliwość wejścia z psem asystującym po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola.
6. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online.
7. Na każde piętro budynku można dostać się schodami Na terenie budynku brak wind, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
8. Brak toalet publicznych, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.